Misc

Minimalist movie poster 2014

INTERSTELLAR (2014)
Interstellar (2014) Minimalist Movie PosterInterstellar (2014) Minimalist Movie Poster

=================================

GONE GIRL (2014)
Gone Girl (2014) Minimalist Movie Poster Gone Girl (2014) Minimalist Movie Poster

=================================

FURY (2014)
Fury (2014) Minimalist Movie PosterFury (2014) Minimalist Movie Poster

=================================

BOYHOOD (2014)

Boyhood-minimalist-poster Boyhood-minimalist-poster

1 Comment

  • Reply Nhật Minh December 24, 2014 at 8:15 pm

    Superb! Em cũng thích sách và hình ảnh cái kệ sách ấy, cả hình ảnh cánh đồng ngô nữa.

  • Leave a Reply

    Top