Lại một cuộn film Pan 200 phò phạch và những sự hứng khởi lẫn lộn khi đi xem triển lãm.

FM2n, 50 1.4 AIS
Pan 200
Developer D76